Regulamin ATLANTIS FITNESS

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu Art.385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron, "Usługodawcy" Atlantis Fitness (zwanego dalej "Klubem") i "Usługobiorcy" - osoby, która zawarła Umowę o świadczenie usług (zwanej dalej "Klient" lub "Członek Klubu").

2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, ale podczas pobytu w klubie musi  być pod opieką swojego opiekuna.

3. Podstawą członkostwa jest zakup karnetu na okres 1 miesiaca bez koniecznosci podpisywania umowy.

4. Wejście do Klubu oraz prawo do korzystania z usług Atlantis Fitness jest weryfikowane na podstawie odcisku palca. Podstawą korzystania z usług Klubu jest pozostawienie odcisku palca w Recepcji Klubu.

5. Wykupione członkostwo nie może być odstąpione innym osobom. Uprawnienia płynące z posiadania członkostwa mają charakter imienny, nie mogą być przenoszone na inne osoby. W przypadku złamania pkt 5 Regulaminu, Członkostwo - automatycznie - traci ważność, a kwota za nie wykorzystany okres nie podlega zwrotowi. Osoba łamiąca Regulamin zostanie wykluczona z grona Klubowiczów.

6. W Klubie obowiązują kłódki do szafek. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kłódki powinien być niezwłocznie zgłoszony w Recepcji Klubu. Wydanie nowej kłódki następuje po uiszczeniu opłaty .


7. Członkostwo umożliwia 30 wejść do wykorzystania przez 30 dni  

8. Członkostwo uprawnia do korzystania z następujących usług podstawowych : siłownia, strefa cardio, aerobic, sala funkcjonalna. 

9. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania grupy aerobicu (min. 3 osoby na zajęciach) lub zmiany terminu prowadzenia zajęć, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Usługobiorcy, poprzez wywieszenie stosownej informacji w Recepcji Klubu.

10. Opłata za korzystanie z usług Klubu uiszczana jest "z góry".  Opłata nie podlega zwrotowi - ani w całości, ani w części - w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Atlantis Fitness.

11. Opłata uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie odpowiadającym rodzajowi karnetu, jaki posiada Członek Klubu. Wysokość opłat jest określana przez kierownictwo Atlantis Fitness - podawana do wiadomości poprzez wywieszenie w Recepcji Klubu .

12. Usługobiorca oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy. Członek Klubu korzysta z usług Atlantis Fitness na własną odpowiedzialność, nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, w związku z korzystaniem z usług Klubu.

13. W pomieszczeniach klubowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia do Klubu alkoholu, narkotyków i środków odurzających, przychodzenie w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

14. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług Atlantis Fitness. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób wskazany przez pracownika Klubu lub wynikający ze stosowanych instrukcji lub informacji.

15. Osoby naruszające  zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie obiektu. W stosunku do osób rażąco i uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Atlantis Fitness  może odstąpić od zawartej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrócenia jakiejkolwiek części uiszczonych opłat - po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu.

16. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet Członków Klubu, a co za tym idzie, do nie zawarcia Umowy bez podania przyczyn.

17. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu oraz (jeżeli zmiany następują na niekorzyść Członka Klubu) poprzez zawiadomienie przesłane listownie. W terminie 14 dni od daty otrzymania listownego zawiadomienia o zmianie Regulaminu, Członek Klubu ma prawo rozwiązać Umowę członkowską poprzez skierowanie pisemnego oświadczenia w tej sprawie do kierownictwa Atlantis Fitness.

18. Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług według cennika obowiązującego w dniu wpłaty.

19. Członek Klubu zobowiązany jest :

A. po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,

B. w pomieszczeniach Klubu, przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń nosić ubiór i obuwie sportowe zmienne,

C. w przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni, sali do aerobicu lub sali do BikePower wskutek kompletu Członków Klubu w tych pomieszczeniach, osoba zamierzająca podjąć ćwiczenia zobowiązana jest do oczekiwania na zwolnienie miejsca.

20. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu.

21. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem,  odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Dla własnego bezpieczeństwa należy zamykać szafkę w szatni na kłódkę. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Atlantis Fitness zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta - kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. Po upływie 24. godzin zawartość szafki zostanie usunięta z terenu Klubu.